Visiting rules

Každý návštevník pri vstupe do Tréningovej haly je povinný oboznámiť sa s týmto návštevným poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia.
 1. Vstup je povolený len v prevádzkovej dobe s platnou vstupenkou, ktorou je návštevník povinný preukázať sa na požiadanie usporiadateľa.
 2. Deťom do 12 rokov je vstup povolený len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
 3. Vozičkári a osoby ťažko telesne postihnuté majú, s prihliadnutím na kapacitné možnosti, vstup do Tréningovej haly zdarma a je im vyhradený sektor na východnej strane za bránkou. Maximálny počet vozičkárov je 15 miest.
 4. Zákaz vstupu platí pre osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok.
 5. Vstup do priestorov Tréningovej haly môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by narušila alebo mohla narušiť poriadok a bezpečnosť Tréningovej haly, resp. ich správanie sa je v rozpore so spoločenskými normami správania.
 6. Vstup zvierat do Tréningovej haly je zakázaný.
 7. Je prísne zakázané vnášať do Tréningovej haly nápoje, jedlo, omamné a psychotropné látky.
 8. Pre návštevníkov platí zákaz vnášania zbraní, streliva, pyrotechniky, dáždnikov a iných predmetov, ktoré môžu alebo by mohli ohroziť život a zdravie osôb alebo spôsobiť škody na zariadení a vybavení Tréningovej haly.
 9. Do priestorov Tréningovej haly je zakázané vnášať predmety narušujúce akustiku – amplióny, rádia, magnetofóny a iné podobné predmety a zariadenia.
 10. Pri vstupe do Tréningovej haly sú vykonávané bezpečnostné prehliadky. V odôvodnených prípadoch je možné túto prehliadku vykonať aj vo vnútri Tréningovej haly. Návštevník je povinný podrobiť sa týmto prehliadkam v potrebnom rozsahu a tieto prehliadky strpieť. Odmietnutie prehliadky môže v dôvodných prípadoch viesť k zamedzeniu vstupu návštevníkovi, resp. k vykázaniu návštevníka z priestorov Tréningovej haly.
 11. Do všetkých sektoroch Tréningovej haly platí prísny zákaz vnášania všetkých druhov nápojov a jedla.
 12. Z priestorov Tréningovej haly môže vykázaný návštevník, ktorý napriek upozorneniu poruší ustanovenia tohto návštevného poriadku alebo neuposlúchne pokyny osôb zodpovedných za udržanie poriadku v Tréningovej hale.
 13. V mimoriadnych prípadoch, podľa povahy porušenia, môže generálny manažér STEEL ARÉNY, resp. ním poverená osoba, požiadať o pomoc člena súkromnej bezpečnostnej služby alebo priamo orgány polície.
 14. Návštevníci sú povinní správať sa v priestoroch Tréningovej haly spôsobom, ktorý nepoškodzuje alebo iným spôsobom neznehodnocuje majetok Tréningovej haly .
 15. Návštevník je povinný uhradiť STEEL ARÉNE všetky škody, ktoré spôsobí svojim konaním alebo opomenutím v Tréningovej hale.
 16. Návštevníci sú povinní udržiavať v priestoroch Tréningovej haly čistotu a poriadok.
 17. Vo všetkých priestoroch Tréningovej haly platí prísny zákaz fajčiť!!!
 18. Je zakázané vhadzovať akékoľvek predmety na ľadovú alebo produkčnú plochu počas športových, spoločenských, kultúrnych a iných akcií, ako aj po ich skončení.
 19. V priestoroch Tréningovej haly platí prísny zákaz fotografovania a filmovania. Fotografovanie a filmovanie je možné len na základe predchádzajúceho súhlasu generálneho manažéra STEEL ARÉNY alebo organizátora podujatia.
 20. Pred Tréningovou halou ako aj v jej priestoroch platí zákaz odkladania bicyklov, kočiarov, malých motocyklov alebo iných prepravných prostriedkov. Vstup osôb na kolieskových korčuliach je do Tréningovej haly zakázaný.
 21. Návštevníci sú oprávnení pohybovať sa v Tréningovej haly len v priestoroch vyhradených pre návštevníkov. Vstup do iných priestorov Tréningovej haly je návštevníkom zakázaný.
 22. Za zranenia osoby v publiku predmetom súvisiacim s akciou (lopta, puk ap.) Tréningovej haly nezodpovedá. Poškodená osoba je oprávnená domáhať sa svojich práv u usporiadateľa akcie.
 23. Predmety nájdené v priestoroch Tréningovej haly je nálezca povinný odovzdať na vrátnici. Službukonajúci vrátnik urobí úkony smerujúce k zisteniu vlastníka a odovzdaniu nálezu do jeho rúk.
 24. Každý návštevník Tréningovej haly súhlasí bez ďalšieho upozornenia s bezplatným využitím svojej podobizne ako súčasti akéhokoľvek obrazového záznamu, prenosu alebo reprodukcie pre komerčné účely v rámci zobrazenia celej alebo časti akcie v súvislosti so Tréningovej haly, usporiadateľom alebo sponzormi danej akcie.
 25. STEEL ARÉNA nezodpovedá za škody, poranenia alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržiavaním tohto návštevného poriadku a tiež pokynov zodpovedných zamestnancov STEEL ARÉNY a Tréningovej haly a všetky škody spôsobené Tréningovej hale správaním a konaním návštevníkov v rozpore s týmto návštevným poriadkom budú STEEL ARÉNOU vymáhané podľa platných právnych predpisov SR.
 26. Ustanovenia tohto návštevného poriadku sú platné pre celý objekt Tréningovej haly, vrátane parkovacích priestorov a iných priestorov a objektov patriacich k Tréningovej haly.
 27. Parkovanie v priestoroch patriacim k tréningovej hale platí len pre vozidla s parkovacím preukazom.
 28. Maximálna kapacita sedadiel v tréningovej hale je 300 miest. Prekročenie tejto kapacity divákmi nie je možné.
Created and powered by OneClick